View:
Property Location: Chappal Karkhana Clear

Plots land with access 13 feet road is on sale in Chappal Karkhana, Kathmandu. Price of this land is per aanaa 35 lakhs. For more details please contract  us +977 9851176416 चप्पल कारखाना, काठमण्डौका १३ फिटे बाटोको प्लटिङ्गमा विभिन्न प्लट जग्गाहरु बिक्रीमा रहेको छ। उक्त जग्गाको मूल्य प्रति आना ३५ लाख रखिएको छ। Available plots: 0-5-3-1 0-6-0-1 0-4-0-2.3 0-4-0-3.3

View details